Mitt barn Lebensborn

Hva er Lebensborn?

Faksimile fra spillet/ Gamer.no

Lebensborn-programmet ble opprettet den 12. desember 1935, og bakgrunnen var fallende fødselsrate i Tyskland. Det var en del av SS, og organisert sammen med den delen som skulle ta seg av familievelferd for deres medlemmer. Kort sagt var målet at programmet skulle hjelpe familier, eller enslige mødre, som kunne produsere ariske barn eller hadde produsert ariske barn.

Det første Lebensborn-hjemmet utenfor Tyskland ble åpnet i Norge, Heim Hurdalsverk. Etter krigen ble de norske barna, og deres mødre, ikke spesielt godt behandlet i Norge.

I spillet Mitt barn Lebensborn skal elevene prøve å oppdra et slikt barn i Norge tiden etter krigen.

Mer info:

Hvorfor spiiller man i skolen?

I dag brukes begrepene spillbasert læring og gameification om hverandre, men hvis du dykker dypere inn i materien vil du se at det er vesentlige forskjeller mellom de to. Gameification er å bruke spillbaserte elementer for å engasjere og motivere elever for å kunne løse et problem, samt bruk av allerede produserte dataspill til å lære om et emne. Dette kan være elementer som poeng, stjerner, poengtavle, animasjoner og liknende.

Spillbasert læring er nærmere definert som aktiviteter som i utgangspunktet er et spill, som spilles for å stimulere til eleven til læring. Et moderne spill, kan enkelt sammenlikes med en roman eller film. Historien er gode, personkarakteristikkene omfattende og det visuelle støtter opp om historien. Alle elever vil ha glede av disse elementene, og at enkelte elever har god hjelp av at man har ord, lyd, bilder som underbygger historien er det liten tvil om. Det at eleven i et spill selv kan påvirke historien via egne valg, er trolig ekstra motiverende.

Spillet Mitt barn Lebensborn

I 2018 kom spiillet Mitt barn Lebensborn ut. Det er historien om et uønsket barn i Norge etter 2. verdenskrig. I spillet adopterer du et av disse barna. Barna blir plaget og du må prioritere og ta vanskelige valg for å komme gjennom hverdagen. Spillet finnes til flere plattformer, blant annet nettbrett som vi bruker i Larvik.

Elever i Larvik har dette spillet tilgjengelig som et tilbud til undervisningen i ungdomsskolen.

Les anmeldelsen fra Gamer.no for mer info om spillet.

Appen lastes ned via Apple School Manager og deles til elevene med MDM-løsningen. Evt kan man kjøpe appen på App Store,

Faglig utbytte – Eller hva sier læreplanen:

Når det gjelder konkret innhold, er det lett å finne mål i læreplanen som elevene kan nå ved å spille og bearbeide My Child Lebensborn. De mest opplagte er:

KRLE:

  • gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
  • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder

Samfunnsfag:

  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldenefinne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
  • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
  • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

Litt opp til hvordan man jobber med stoffet i de ulike fagene og hva slags metoder og oppgaver man gir elevene, vil det også være mange andre mål i læreplanen som arbeid med spillet kan hjelpe elevene å nå.

Disse målene ligger f eks i fagene norsk, engelsk, tysk, fransk. Dersom man vil trekke inn matematikk er det jo også mulig.

Det er her også opplagt mulig å jobbe med den grunnleggende digitale ferdigheten utover det at man spiller. Man kan f eks lage videologg og lage presentasjoner

Før man starter:

Hva vet man om Lebensborn? Hva vet man om den andre verdenskrigen og nazismen? Hva vet man om Norge etter 2. verdenskrig?

Konkrete eksempler: VØL-kjema, Logg, førtest, Padlet (felles), Menti (felles), grupper i dokumenter

Mens man spiller:

Man kan vurdere å bruke datoene i spiller og ha lik progresjon for alle i klassen? Eller man kan å gi milepæler underveis. Eller man kan rett og slett oppfordre til ulik progresjon og la det være en del av jevnlige oppsummeringer.

Læreren kan enkelt gi oppgaver etter faste datoer uansett. Historien i spillet følger en progresjon og etter faste hendelser er det naturlig med oppgaver.

Underveis kan man sjekke om fakta i historien stemmer med annen fakta med Wikipedia ol.

Konkrete eksempler: Fakta, tankekart med gren til hver dag/ uke/ måned, «Dette lærte jeg i dag» « Dette overasket meg mest i dag»

Underveis kan kan man gi enkle skriveoppgaver, logger, korte historier.

Underveis i historien får man mange valg. Man kan dermed forutbestemme hva slags valg man skal gjøre. Men kan lage livet «enklest» mulig for sitt Lebensborn og man kan gjøre det motsatt. Her bør man nok være varsom så man ikke skaper et miljø der enkelte skal «sabotere» mest mulig. Dette bør vurderes grundig fra skole til skole og klasse til klasse.

Det er enkelt å bytte språk underveis i historien. Man kan dermed spille deler av spillet på engelsk/ tysk/ fransk. Man jobber da opplagt med språket og forståelsen av det, men det kan også generere spin-off i språkfagene.

I kunst og håndverk finner man relevante oppgaver knyttet til visualisering, men man kan også lage saker fra historien. Eller man kan lære å reparere tøy f eks.

I mat og helse kan man lage mat som passer til historien.

Faksimile fra spillet/ Gamer.no

I etterkant:

Når man jobbe med etiske dilemmaer knyttet til teksten. Elevene kan skrive tekst eller presentere muntlig via lydinnspilling eller video. Man kan nøye seg med relativt enkle problemstillinger som læreren gir, eller man kan lage egen problemstillinger. Man kan her også gå løs på noen av de eksplisitte målene som finnes i læreplanen. Man kan f eks lage en større oppgaver der man bruker erfaringer fra spillet der målet er å “drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv”.

Bruk i Larvikskolen:

Elever på ungdomstrinnet i Larvik har spillet Mitt barn Lebensborn tilgjengelig. Det kan også spilles i 7. trinn, men enkelte elever vil da ikke ha rett alder.

Som alle andre filmer og historier er holder det nok å gå gjennom dette en gang. Lærere bør dermed se hvilke mål man ønsker å jobbe med utfra et 3-årsperspektiv.

Ny læreplan 2020:

Vi vet ikke helt hva som er mål og innholdt i ny læreplan. Vi vet vi skal jobbe mer med dybdelæring og at det skal bli færre, mer åpne mål i læreplanen. Å bruke dataspill i undervisningen er svært relevant utfra den gerenerell delen og det er ingen grunn til å tro at sentrale elementer som 2. verdenskrig, oppbygningen av Norge og etiske og moralske dilemmaer ikke er like relevante i ny læreplan.

Det er som det er beskrevet i denne teksten også relativt enkelt å finne sekundær-oppgaver man kan jobbe med

Spilltid:

Vet ikke, har ikke kommet gjennom enda.

Aldersgrense:

12+

Anmeldelse:

https://www.gamer.no/artikler/anmeldelse-my-child-lebensborn/437383

https://www.gamer.no/artikler/intervju-tyskerbarnas-skjebne-var-grusom/435583

Andre innspill?

Dette er første gang vi tester ut spill i undervisningen i Larvik. Dersom noen interne eller eksterne ønsker å komme med innspill så er kommentarfeltet under mulig å bruke.

Forslag til faglige forbedringer settes pris på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *